Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

" O Zot! Na ndero edhe ne, me të mirat që i kanë hije madhështisë së tij, pejgamberit tonë.

Edhe të lutemi të na japësh mirësinë e punë të mira si të të gjithë pejgamberëve, të cilët e kanë treguar rrugën që ke pëlqyer ti O Zot,

dhe që i kanë ftuar njerëzit të të njohin Ty dhe të arrijnë kënaqësinë Tënde".

Shqip

Ti ia tërheq vërejtjen vetëm atij që e përvetëson Kur'anin dhe i frikësohet Mëshiruesit edhe kur është vetëm (i papashëm prej njerëzve), pra jepi myzhde atij për falje dhe shpërblim të mirë. (Ja Sin : 11)
Boshnjakisht

Tvoja opomena ce koristiti samo onome koji Kur'an sljedi i Milostivoga se boji, iako ga ne vidi; njega obraduj oprostom i nagradom lijepom! (Ja sin:11)Anglisht

You can only warn him who follows the Reminder (the Qur'ân), and fears the Most Gracious (Allâh) unseen. Bear you to such one the glad tidings of forgiveness, and a generous reward (i.e. Paradise). (Ya sin : 11)

NË EMËR TË ALL-LLAHUT, TË GJITHËMËSHIRSHMIT, MËSHIRËPLOTIT!
Allahu xhel-le shanuhu thotë: “Pejgamberi beson në atë që i është shpallur nga Zoti i tij, dhe besimtarët; - të gjithë ata besojnë All-llahun, engjëjt e Tij, Librat e Tij dhe Pejgamberët e Tij: “Ne nuk dallojmë as-njërin nga Pejgamberët e Tij.” Ata thonë: “Ne dëgjuam dhe për¬ule¬¬mi; falna neve, o Zoti Ynë, dhe te Ti do të kthehemi! (Bekare: 285)
“O besimtarë! Besoni All-llahun, Pejgamberin e Tij, Librin që ia ka dërguar Pejgamberit të Vet dhe Librat që i ka dërguar më parë. E ai që nuk beson All-llahun, engjëjt e Tij, Librat e Tij, Pejgamberët e Tij dhe Ditën e Kiametit, ai me të vërtetë ka humbur larg prej udhës së drejtë.” (En-Nisa’: 136)
“Mirësia nuk është në kthimin e fytyrës suaj nga lindja dhe perëndimi, por, mirësia është kur (njeriu) beson All-llahun, Ditën e Kiametit, engjëjt, Librat, Pejgam¬be¬rët.” (El-Bekare: 177)


Besimi në All-llahun xhel-le shanuhu do të thotë bindje e fuqishme se All-llahu është Zot, Sundues dhe Krijues i çdo gjëje. Se vetëm Ai meriton t’i bëhet ibadet me anë të: namazit, agjërimit, dua¬së, shpresës, frikës, përuljes dhe dëgjesës. Se Ai zotëron të gji¬tha cilësitë e përsosmërisë dhe se Ai është larg çdo të mete.
Imani - besimi në All-llahun xhel-le shanuhu përfshin tri gjëra:
1. Besimi se vetëm All-llahu është Krijues dhe Sundues i të gjithave (teuhidur-rububijje);
2. Besimi se vetëm Atij mund t’i bëhet ibadet (teuhidul-uluhijje); dhe
3. Besimi se vetëm Atij i takojnë emrat dhe cilësitë e përsosmërisë (teuhidul esma’i ves-sifat).
Prandaj, njeriu nuk mund të jetë besimtar në All-llahun xhel-le shanuhu përderisa nuk beson se All-llahu është Sundues i të gjithave dhe se sundues tjetër nuk ekziston, se vetëm Ai është Zot dhe se vetëm Ai mund të adhurohet, se Ai është plotësisht i përsosur me cilësitë dhe emrat e Vet dhe se askush tjetër nuk është i përsosur dhe i përkryer.


DISA FJALE PARATHENESE

TRE PYETJE PËR ATEISTËT (PABESIMTARËT)

1. Kush krijoi asgjënë (apo ajo ekzistonte gjithëherë?)
Sigurisht që një hapësirë aq e madhe siç është Universi duhet të ketë patur ndonjë paraardhës? Ose nuk pati aspak paraardhës? Sido që të jetë, hapësira e Universit nuk u gjet aty vetë, rastësisht.
Ne besimtarët besojmë që All-llahu e krijoi atë.
2. Kush krijoi materien (prej asgjësë?)
Po e supozojmë që hapësira që folëm në pikën e parë ka ekzistuar. Po prej saj si u krijua e gjithë ajo masë e materieve të ngurta që formojnë planetet, yjet dhe trupat tjerë qiellorë? Keni përgjigje për këtë?

3. Kush krijoi jetën e parë (a thua ajo u krijua nga materia e pajetë?)
A thua prej materies së pajetë do të mund të ngjallej jeta e parë? Cilat ishin qelizat e para që funksionuan? U bë veza ose pula e para?
Për ne besimtarët është shumë qartë. Kjo s’mund të ndodhte pa komandën e të Lartmadhëruarit Zot. Edhe diçka, përgjigja e "vezës ose pulës" gjendet në Kur'an:

35:11. All-llahu ju krijoi prej dheu, mandej prej një pike uji, e pastaj ju bëri çift.
42:11. Ai (Zoti) është Krijues i qiejve e i tokës. Ai nga lloji juaj krijoi për ju bashkëshorte, edhe nga kafshët krijoi çifte, ashtu që t'ju shumojë.

Pra, a nuk po mendoni???

FALJA E NAMAZIT

FALJA E NAMAZIT
I dËrguari i Fundit.doc
Microsoft Word Document 49.5 KB

FALJA E NAMAZIT

FALJA E NAMAZIT - THE RIGHT WAY TO PRAY

KLIKO KETU ME LARTE- CLICK ABOVE IN UNDERLINED SENTENCE

I dËrguari i Fundit, Muhammedi a.s. ka thËnË:

“Gjëja e parë për të cilën do të japë llogari robi (i All-llahut) në Ditën e Ringjalljes është namazi. Nëse i ka kryer namazet sipas rregullave, atëherë do të jetë i shpëtuar dhe ka korrur sukses. Nëse namazet do të jenë të paplota (të mangëta), do të përjashtohet nga mirësia dhe do të jetë i humbur. Nëse do të ketë diçka të paplotësuar nga farzet (obligimet e domosdoshme), All-llahu i Lartmadhëruar do t'u thotë (melekëve):
-Shihni se a ka kryer robi Im ndonjë namaz vullnetar, me të cilin do t'ia kisha plotësuar farzin.
Pastaj edhe veprat tjera do të gjykohen në të njëjtën mënyrë.”

Gjithashtu ka thënë:
“...Shtylla e fesë është namazi...”

Dhe:
“...Islam është:
1. Të dëshmosh se s'ka hyjni tjetër pos All-llahut dhe se Muhammedi është i dërguari i Tij;
2. Ta kryesh faljen;
3. Ta japish zekatin;
4. Ta agjërosh muajin Ramadan dhe
5. Ta kryesh haxhin nëse ke mundësi.”KUSHTET PËR VLEFSHMËRINË E NAMAZIT

-Nuk bën të jesh xhunub - i (e) papastruar nga përjetimi seksual ose (vlen vetëm për femrat) e papastruar nga periudha mujore. Që të pastrohesh, duhet ta lash tërë trupin.
-Nuk bën ta kesh kryer nevojën (qoftë të madhen ose të voglën) dhe të mos e kesh larë vendin me ujë. Nëse je stërpikur (ndotur) me nevojë, duhet ta lash teshën ose të veshish tjetër.
-Namazi nuk vlen pa marrë abdest. Abdesti mirret kështu: Duke patur për qëllim marrjen e abdestit, thua Bismil-lah dhe i lan nga tre herë: duart, gojën, hundën, fytyrën, krahët deri në bërryl, i fërkon me dorë të lagët flokët dhe veshët, dhe i lan këmbët deri te nyjet. (Gjatë larjes së gjymtyrëve binjake si duart dhe këmbët, së pari ia nis duke larë gjymtyrën e djathtë.)
-Me një abdest mund të falen disa namaze, ndërsa abdestin e prishin kryerja e nevojës, lëshuarja e gazit, gjumi, etj.
-Gjatë faljes mashkulli duhet ta ketë të mbuluar trupin së paku prej kërthizës deri te gjunjët, ndërsa femra duhet ta mbulojë tërë trupin, pos fytyrës dhe duarve.
-Para se ta fillosh faljen, kthehesh kah Kabja dhe vendosesh para ndonjë sutre (sutre mund të jetë muri, druri, shpina e njeriut, guri pak më i madh ose ndonjë objekt tjetër jo i gjallë).
-Gjatë faljes ndalohet të folurit, të qeshurit, të shikuarit lartë ose anash dhe e gjithë kjo ka për qëllim koncentrimin sa më të madh të falësit, sepse ai vendos kontakt me Krijuesin e tij, i Cili meriton lavd-falënderim dhe frikërespekt të denjë.
-Para se të fillosh faljen, duhet të kesh për qëllim faljen e kohës së caktuar. Nëse të ndodh që ta falish ikindinë, ndërsa për qëllim ke patur faljen e drekës, duhet ta përsërisish namazin.
-Namazin e falë në kohën e vetë.KOHËRAT E FALJES

1. Sabahu (Fexhr) falet në agim, prej kur fillon dallimi mes errësirës së natës dhe dritës së zbehtë të mëngjesit, dhe vazhdon deri para lindjes së diellit.
2. Dreka (Dhuhr) falet pasi që dielli lëviz prej zenitit, deri në atë pozitë kur hija e objektit fiton gjatësinë e objektit.
3. Ikindia (’Asr) falet pas mbarimit të drekës dhe vazhdon deri para perëndimit të diellit.
4. Akshami (Magrib) fillon pas perëndimit të diellit deri në errësimin e horizontit.
5. Jacia (’Isha) falet pasi që horizonti errësohet plotësisht, deri para agimit.


Ai qe I fal namazet do te fisnikrohet nga All-llahu me pesë cilësi:

1)Do ti lehtësohen brengat e jetës,

2)Do te shpetoj nga dënimi i varrit ,

3)Do ti jap All-llahu atij librin në doren e djatht,

4)Do te kaloj uren e siratit sikurse vetëtima 

5)Do te hyj ne Xhennet pa kurrfar llogarieNdersa ai qe nuk I fal namazet dhe nuk perfill ato,do te denohet nga All-llahu me 15 denime:5denime do ti ket ne kete bot tri ne momentin e vdekjes ,tri ne varrin e tij/saj dhe tri gjat daljes nga varri ne Diten e Gjykimit.

5 denimet ne kete bote jane:

1)Nuk do te kete bereqet (begati) jeta e tij/saj,

2)do t’I fshihen shenjat e njerzve te mire nga fytyra e tij/saj,

3)Qfaredo vepre qe ai/ajo vepron nuk do ta shperblej All-llahu per te,

4)Lutja e tij/saj nuk ngritet ne qiell (para Zotit)

5)Ai/ajo nuk ka kurrfare fati dhe pjes ne lutjen e te devotshmeve.Tri denimet ne momentin e vdekjes jane:

1)Vdes i/e poshtruar ,

2)Vdes i/e uritur,

3)Vdes i/e etur, edhe sikur ta pin te gjith ujin e botes nuk do ti kaloj etja .

Tri denimet ne varr jane:

1)I ngushtohet varri ,saqe I perzihen eshtrat,

2)Varri I tij/saj ndizet me zjarr dhe ai /ajo rrotullohet neper gaca dite e nate 

3)i lidhet permbi nje gjarper me emrin Esh-shuxha El-akre (eshte emer I nje gjarperi shum helmues)syte e tij jane nga zjarri dhe thonjet I ka te hekurt,qdo thua I tij eshte sa udhetimi nje dite, ky gjarper I bie te vdekurit dhe I thot :’’Une jam Esh-shuxha El-akre’,e zeri I tij eshte si gjuajtja e murmurimes,pasta jai thote:’’Me ka urdheruar Zoti im qe te godas deri ne lindjen e djellit sepse nuk e ke falur namazin e Sabahut,me ka urdheruar te godas prej drekes deri ne iknindi,sepse nuk e ke falur sabahine drekes ,me ka urdheruar te godas nga ikindia deri ne aksham ,sepse nuk e ke falur ikindin ,me ka urdheruar te godas deri en jaci sepse ske falur namazine akshamit dhe me ka urdheruar te godas deri ne agim per jacin qe nuk e ke falur’’.Sa here qe ky gjarper I bie atij/asaj e fundos ne toke 70 krahdhe ai njeri denohet keshtu deri ne Diten e Gjykimit . 

Tri denimet gjat daljes nga varri dhe ne Diten e Gjykimit jane:

1)Llogaria e ashper

2)Hidhrimi I Zotit ndaj tij/saj,

3)hyrja ne XhehnemNe nje transmetim tjeter thuhet: Ai/ajo ne Diten e Kijametit del em tre rreshta te shkruar ne fytyre:

1)O humbes-e i/e hakkut te All-llahut, 

2)O i/e veqant me hidhrimin e All-llahut,

3)Ashtu sikurse e humbe hakkun e All-llahut ne dunja ,sot humbe edhe ti shpresen nga meshira –rahmeti I All-llahut’’!!!


ABDESI E NAMAZI
CKA DUHET DITUR PER ABDESIN E CKA PER NAMAZIN GJITHCKA NE ME SE 100 FAQE
Abdesi E NAMAZI.doc
Microsoft Word Document 353.5 KB

Namazi është më i çmuar se të gjitha ibadetet dhe agjërimi. Ka namaz, që zemrat e thyera i mbush me kënaqësi.

Ka namaz që i shlyen gjynahet. Ka namaz që e ruan njeriun prej të këqijave.

Në hadith është thënë: "Namazi është gëzim i zemrës sime, dhe burim i kënaqësisë".

Namazi shpirtrave trazuara u jep shije. Namazi është ushqim i shpirtit

Namazi është shërim i shpirtit.

Fshehtësia e namazit

Imam Rabbani në vëllimin e parë të librit të tij "Mektubat", në letrën e tij të treqind e shtatë, thotë:
Pasi ta falënderojmë All-llahun Te’álá dhe pasi t'i këndojmë salavate Pejgamberit (salall-llahu alejhi ve selem), të lutemi për të arritur lumturinë e përjetshme. All-llahu në shumë ajete të Kur'anit njofton se besimtarët që bëjnë vepra të mira, do të hyjnë në Xhennet. Cilat janë këto vepra të mira, të gjitha punët e mira apo vetëm disa prej tyre? Nëse janë të gjitha gjërat e mira, këto nuk mund t'i bëjë askush. Nëse janë disa, atëherë cilat vepra të mira kërkohen? Më në fund All-llahu duke pasur mirësinë, ka njoftuar që shtylla e veprave të mira janë pesë pjesët përbërëse të Islamit. Kush i punon këto pesë themele të Islamit me njëmendësi dhe me devotshmëri, pa i lënë gjë mangut, do të shpëtojë nga Xhehennemi. Sepse këto, në të vërtetë janë punë të mira dhe njeriun e ruajnë nga gjynahet dhe nga punët e këqija. Pikërisht kështu në Kur'an, në ajetin 45 të sures Ankebut urdhërohet: "Namazi i falur pa të meta, vërtet të largon nga punët e këqija e të shëmtuara". Nëse një njeri ka fatin që t'i realizojë të pesta kushtet e Islamit, do të thotë se ka falënderuar për të mirat e dhuruara nga All-llahu. Sepse All-llahu në ajetin 146 të sures Nisa pohon kështu: "Po besuat dhe falënderuat, nuk ndëshkoj". Prandaj, duhet punuar me gjithë zemër që të realizohen pesë kushtet e Islamit.
Më i rëndësishmi nga këto pesë kushte është namazi, i cili është shtyllë e besimit. Duhen bërë përpjekje që namazi të falet pa përjashtuar asnjë rregull të tij. Nëse namazi është falur i saktë, është vënë themeli kryesor dhe më i madh i Islamit, është siguruar litari i shëndoshë që të shpëton nga Xhehennemi. Zoti na e mundësoftë të gjithë neve të falim namaz të drejtë.
Kur qëndrojmë në namaz, themi All-llahu ekber, që do të thotë se All-llahu Te’álá nuk ka nevojë për ibadet e asnjë krijese, nuk ka nevojë për asgjë dhe se namazet e njerëzve nuk do të jenë të dobishme për Atë. Meqë edhe në tesbihet në ruku është kjo domethënie, pas rukusë nuk është urdhëruar tekbiri. Mirëpo, pas tesbiheve të sexhdeve është urdhëruar. Sepse, meqë në sexhde është përulja më e madhe dhe meqë është maksimumi i përuljes dhe nënshtrimit, kur e bën këtë, mendohet se përnjëmend ke bërë ibadet të plotë. Për t'u mbrojtur nga ky mendim duke rënë dhe duke u ngritur nga sexhdeja, sikurse është sunnet të shqiptohet tekbiri, në tesbihet e sexhdesë është urdhëruar të thuash (a'la). Për shkak se namazi është miraxh i besimtarit është urdhëruar që në fund të namazit të lexohet Ettehijjatu, me leximin e të cilët u nderua Pejgamberi ynë (salall-llahu alejhi ve selem) natën e miraxhit. Atëherë, ai që fal namaz, namazin duhet t'ia bëjë miraxh vetes. Kulmi i afrimit tek All-llahu duhet kërkuar në namaz.
Pejgamberi ynë (salall-llahu alejhi ve selem) ka thënë: "Koha kur njeriu është më afër Krijuesit të tij, është koha kur fal namaz". Njeriu që fal namaz, e sheh se është duke biseduar me Zotin. Duke iu lutur Atij dhe Madhështisë së Tij dhe se përveç Tij nuk ka asgjë. Për këtë arsye, për shkak se në namaz do të arrihet frika, droja, për të gjetur ngushëllim dhe qetësim, është urdhëruar që në fund të namazit të jepet selam dy herë.
H. Muhamed (salall-llahu alejhi ve selem) në një hadith urdhëron: "Pas namazit farz, të bëhen 33 tesbihe, 33 tahmid, 33 tekbire dhe një tehlil". Arsyeja e kësaj: me Tesbihe mbulohen fajet (kusuret) në namaz. Njoftohet se nuk është bërë ibadeti i saktë, që meriton të bëhet. Me Tahmid i bëhet shukër-falenderim, për këtë dhuratë të madhe që njeriu është nderuar me falje të namazit duke ditur se edhe kjo arrihet me ndihmën e Tij. Dhe duke bërë Tekbir, deklarohet se veç Tij askush nuk është i denjë për ibadet.
Të falësh namazin në përputhje me rregullat dhe kushtet e tija, dhe kështu t'i mbulosh kusuret (fajet) e bëra dhe ta falenderosh Atë që të ka mundësuar faljen e namazit dhe se në ibadet nuk ka askush tjetër të denjë, duke e kumtuar me zemër të pastër dhe të sinqertë me Kelime-i tevhid, ky namaz mund të pranohet. Personi i tillë, bëhet nga falësit e namazit dhe nga të shpëtuarit. O Zot! na bëj prej atyre robëve të tu të lumtur, që falin namaz e shpëtojnë. Amin!


Lutja pas namazit

El hamdulil-lahi Rabbil âlemin. Essalâtu vesselâmu alâ resûlinâ Muhamedin ve Alihî exhmeîn. O Zot! Pranoje namazin që fala! Ma lehtëso vdekjen time. Mundësoma që në frymën e fundit të shqiptoj Kelime-i teuhidin. Fali dhe mëshiroji të vdekurit e mi. All-llahummagfir verham ve ente hajru-r-râhimîn. Teveffenî muslimen ve ehliknî bissâlihîn. All-llahummagfir-lî ve li validejje ve li ustadhije ve lilmu'minî ve-l-mu'minât jevme jekûmu-l-hisâb. O Zot! Më ruaj mua nga sherri i shejtanit dhe nga sherri i dushmanit(armikut të fesë) Shtëpisë sonë jepi të mira, dhe furnizim prej hallalli e të hajrit! Muslimanët nderoji me shpëtim! All-llahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbu-l-afve fa'fu annî. O Zot! Të sëmurëve tanë jepu shërim, e atyre nga ne që janë me halle, zgjidhi ato! All-llahumme innî es'elukessihhate vel-âfijete ve-l-emanete ve husne-l-hulki verridâe bilkaderi bi rahmetike ja errhamerr-rrâhimin. O Zot! babait tim, nënës sime dhe fëmijëve të mi, farefisit e miqve të mi dhe të gjithë vëllezërve të mi të fesë jepu jetë të hajrit e edukatë të mirë, mendje të shëndoshë e shëndet, drejtoji në rrugë të drejtë e të pagabuar! Amin! Velhamdulil-lahi rabbi-l-âlemin. All-llahumme sal-li ala... All-llahumme bârik ala... All-llahumme Rabbenâ âtina... Velhamdulil-lâhi Rabbi-l-âlemîn. Estagfirull-llah, estagfirull-llah, estagfirull-llah, estagfirull-llahe-l-âdhîm elkerîmel-ledhî lâ ilâhe il-la huve-l-hajje ul kajjûme ve etûbu ilejh.
SHPJEGIM: Kushtet për të qenë lutja e pranuar:
1. Të jesh mysliman.
2. Të jesh në I'tikadin e Ehli sunnetit. Për këtë arsye duhet përqafuar njëri nga katër medhhebet.
3. T'i kryesh farzet. Namazet e mbetura kaza të falen sa më parë duke bërë kaza netëve apo në vend të sunnetëve.
Namazet sunnet dhe nafile dhe lutjet e atij që i kanë mbetur për farz nuk pranohen si namaze kaza. Domethënë, edhe nëse është i vërtetë nuk i jepet sevap. Shejtani për t'i mashtruar myslimanët, farzet i paraqet të parëndësishme dhe i tërheq myslimanët që t'i kryejnë sunnetet dhe nafilet. Namazi duhet falur kur i fillon koha dhe duke e ditur se i ka ardhur koha.
4. Duhet të largohesh nga ndalesat, punët e këqija. Lutja e atij që ha nga hallalli është e pranuar.
Në një hadith të Pejgamberit tonë thuhet: "Për të qenë lutja e pranuar, nevojiten dy gjëra: E para, lutja duhet bërë me ihlas(sinqeritet). E dyta,të ngrënët e të pirët duhet të jenë prej hallallit. Në dhomën e besimtarit, nëse ka një fije prej haramit, lutja e bërë në këtë dhomë, nuk pranohet fare". Ihlas, domethënë, të mos mendosh asgjë përveç All-llahut dhe kur kërkon diçka, të kërkosh vetëm nga All-llahu. Për këtë arsye duhet besuar dhe i duhet nënshtruar sheriatit ashtu siç na kanë mësuar dijetarët e Ehli sunnetit, sidomos të mos kesh hak (borxh) të një robi-njeriu tjetër dhe t'i falësh pesë kohët e namaz
[redaktoni] Lutja e përtëritjes së imanit
O Zot! Jam penduar për veprimet e gabuara që kam bërë, për bindjet e shtrëmbëruara, për të pavërtetat dhe të këqijat që kam folur, që kam dëgjuar, që kam parë e që i kam punuar duke u mashtruar nga armiqtë e Islamit dhe nga ata që i bëjnë bidate (shtesa), që nga fillimi i moshës time madhore e deri sot, dhe kam vendosur që kurrë më të mos besoj dhe të mos veproj kështu gabimisht. Pejgamberi i parë është Ademi alejhisselam dhe pejgamberi i fundit është pejgamberi ynë i dashur, Muhammedi (salall-llahu alejhi ve selem). I besova të gjithë pejgamberëve që kanë ardhur ndërmjet(midis) këtyre dy pejgamberëve. Të gjithë janë pejgamberë të vërtetë dhe janë të drejtë dhe ato që kanë njoftuar, janë të vërteta.
Amentu bil-lah ve bimâ xhâe min indil-lah, ve âmentu bi Resuli-lah ve bimâ xhâe min Resulil-lah alâ murâdi vel jeumil âhiri ve bilkaderi hajrihi ve sherr-rrihi minall-llahi teâla vel ba'thu ba'delmevti hakkun eshedu en Lâ ilâhe il-lall-llah ve eshedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

NE EMER TE ALLAHUT
NE EMER TE ALLAHUT.pps
Microsoft Power Point Presentation 200.0 KB
KUR TE DALE AGIMI
SHTYPE TASTIERIN F5
PASI TE DALE AGIMI.pps
Microsoft Power Point Presentation 164.0 KB
40 KESHILLA PER PERMISIMIN E SHTEPISE
KESHILLA TE PERDITSHME PER KRYEFAMILJARET
40 këshilla për përmirësimin e shtëpisë.
Microsoft Power Point Presentation 488.5 KB
40 HADITHE
40 HADITHE
40 hadithe.pps
Microsoft Power Point Presentation 255.0 KB
C'ESHTE PERKATESIA ISLAME
c'eshte perkatesia islame.pps
Microsoft Power Point Presentation 496.0 KB
SI TE FALET NAMAZI
Si te falet namazi.pps
Microsoft Power Point Presentation 188.0 KB
RRETH LKUR'ANIT FAMELARTE
RRETH KUR’ANIT FAMELARTE.pps
Microsoft Power Point Presentation 140.5 KB

SHKARKO PER KOMPJUTERIN TEND EZANIN E FALJES