NAMAZI I IKINDISE


NAMAZI I IKINDISE:

4 REKATE SUNNET DHE 4 REKATE FARZ 


Rekati i parë :
  Ngrejmë duart dhe thojmë ALLAHU EKBER
  Vendosim dorën e djathtë mbi të majten dhe lexojmë :

  SUBHANEKE ALL-LLAHUMME 
  WE BIHAMDIKE WE TEBERAKESMUKE  
  WE TE’ALA XHEDDUKE WE LA ILAHE GAJRUKE

   
  E’UDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIR-RAXHIM

  BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM
  EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN
  ER-RAHMANIR-RAHIM
  MALIKI JEWMID-DIN
  IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NEST’AIN
  IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM 
  SIRATAL-LEDHINE EN ‘AMTE ‘ALEJHIM,
  GAJRIL MAGDUBI ’ALEJHIM WE LED-DAL-LIN(AMIN)

  INNA A’TAJNA KEL KEWTHER 
  FES SAL-LI RABBIKE WENHAR
  INNE SHANIEKE HUWEL EBTER 

Duke thënë ALLAHU EKBER kërrusemi dhe vejmë duartë mbi gjunjë.(RUKU) dhe thojmë 

  SUBHANE RABBIJELADHIM. (3 herë)

  Duke thënë : SEMI’ALLAHU LIMEN-HAMIDEH 

  drejtohemi dhe thojmë : RABBENA LEKEL HAMD

  Thojmë ALLAHU EKBER
  përulemi duke vënë gjunjët,duart dhe ballin në tokë dhe thojmë
  SUBHANE RABBIJEL A’LA (3 herë)

  Pastaj thojmë ALL-LLAHU EKBER  

  dhe ulemi duke thënë RABBI GFIRLIJ (2 herë)
  Thojmë ALL-LLAHU EKBER 
  dhe bëjmë edhe nje sexhde 
  duke thënë përseri SUBHANE RABBIJEL A’LA (3 here)
  Thojmë ALL-LLAHU EKB ER dhe ngritemi në këmbë për rekatin e dytë 

Vendosim doren e djathtë mbi të majten dhe lexojmë suren FATIHA :
  BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM
  EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN
  ER-RAHMANIR-RAHIM
  MALIKI JEWMID-DIN
  IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NEST’AIN
  IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM 
  SIRATAL-LEDHINE EN ‘AMTE ‘ALEJHIM,
  GAJRIL MAGDUBI ’ALEJHIM WE LED-DAL-LIN(AMIN)


ndërsa pas saj lexojmë një sure psh : 
 
  KUL HU WALL-LLAHU EHAD 
  ALL-LLAHUS SAMED 
  LEM JELID WE LEM JULED
  WE LEM JEKUN L-LEHU KUFUWEN EHAD

   
Duke thënë ALLAHU EKBER kërrusemi dhe vejmë duartë mbi gjunjë.(RUKU) dhe thojmë 

  SUBHANE RABBIJELADHIM. (3 herë)

  Duke thënë : SEMI’ALLAHU LIMEN-HAMIDEH 

  drejtohemi dhe thojmë : RABBENA LEKEL HAMD

  Thojmë ALLAHU EKBER
  përulemi duke vënë gjunjët,duart dhe ballin në tokë dhe thojmë
  SUBHANE RABBIJEL A’LA (3 herë)

  Pastaj thojmë ALL-LLAHU EKBER  

  dhe ulemi duke thënë RABBI GFIRLIJ (2 herë)
  Thojmë ALL-LLAHU EKBER 
  dhe bëjmë edhe nje sexhde 
  duke thënë përseri SUBHANE RABBIJEL A’LA (3here)  Pas sexhdes së dytë ulemi dhe lexojmë :  

  ET-TEHIJJATU LIL-LAHI WES-SALAWATU WET-TAJJIBATU
  ES-SELAMU’ALEJKE EJJUHEN-NEBIJU
  WE RAHMETULL-LLAHI WE BEREKATUHU 
  ES-SELAMU’ALEJNA WE’ALA’IBADIL-LAHIS-SALIHIN
  ESH-HEDU EN LA-IL-LAHE IL-LALL-LLAH
  WE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN’ABDUHU WE RESULUHU
REKATI I TRETE:
  Thojmë ALL-LLAHU EKB ER dhe ngritemi në këmbë për rekatin e trete:

Vendosim doren e djathtë mbi të majten dhe lexojmë suren FATIHA :
  BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM
  EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN
  ER-RAHMANIR-RAHIM
  MALIKI JEWMID-DIN
  IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NEST’AIN
  IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM 
  SIRATAL-LEDHINE EN ‘AMTE ‘ALEJHIM,
  GAJRIL MAGDUBI ’ALEJHIM WE LED-DAL-LIN(AMIN)


   
Duke thënë ALLAHU EKBER kërrusemi dhe vejmë duartë mbi gjunjë.(RUKU) dhe thojmë 

  SUBHANE RABBIJELADHIM. (3 herë)

  Duke thënë : SEMI’ALLAHU LIMEN-HAMIDEH 

  drejtohemi dhe thojmë : RABBENA LEKEL HAMD

  Thojmë ALLAHU EKBER
  përulemi duke vënë gjunjët,duart dhe ballin në tokë dhe thojmë
  SUBHANE RABBIJEL A’LA (3 herë)

  Pastaj thojmë ALL-LLAHU EKBER  

  dhe ulemi duke thënë RABBI GFIRLIJ (2 herë)
  Thojmë ALL-LLAHU EKBER 
  dhe bëjmë edhe nje sexhde 
  duke thënë përseri SUBHANE RABBIJEL A’LA (3here)


  Thojmë ALL-LLAHU EKB ER dhe ngritemi në këmbë për rekatin e katert:

Vendosim doren e djathtë mbi të majten dhe lexojmë suren FATIHA :
  BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM
  EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN
  ER-RAHMANIR-RAHIM
  MALIKI JEWMID-DIN
  IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NEST’AIN
  IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM 
  SIRATAL-LEDHINE EN ‘AMTE ‘ALEJHIM,
  GAJRIL MAGDUBI ’ALEJHIM WE LED-DAL-LIN(AMIN)


   
Duke thënë ALLAHU EKBER kërrusemi dhe vejmë duartë mbi gjunjë.(RUKU) dhe thojmë 

  SUBHANE RABBIJELADHIM. (3 herë)

  Duke thënë : SEMI’ALLAHU LIMEN-HAMIDEH 

  drejtohemi dhe thojmë : RABBENA LEKEL HAMD

  Thojmë ALLAHU EKBER
  përulemi duke vënë gjunjët,duart dhe ballin në tokë dhe thojmë
  SUBHANE RABBIJEL A’LA (3 herë)

  Pastaj thojmë ALL-LLAHU EKBER  

  dhe ulemi duke thënë RABBI GFIRLIJ (2 herë)
  Thojmë ALL-LLAHU EKBER 
  dhe bëjmë edhe nje sexhde 
  duke thënë përseri SUBHANE RABBIJEL A’LA (3here)

  Pas sexhdes së dytë ulemi dhe lexojmë :  

  ET-TEHIJJATU LIL-LAHI WES-SALAWATU WET-TAJJIBATU
  ES-SELAMU’ALEJKE EJJUHEN-NEBIJU
  WE RAHMETULL-LLAHI WE BEREKATUHU 
  ES-SELAMU’ALEJNA WE’ALA’IBADIL-LAHIS-SALIHIN
  ESH-HEDU EN LA-IL-LAHE IL-LALL-LLAH
  WE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN’ABDUHU WE RESULUHU

Pastaj lexojmë : 

  ALL-LLAHUME SAL-LI ‘ALA MUHAMMEDIN 
  WE ‘ALA ALI MUHAMMED  
  KEMA SAL-LEJTE ‘ALA IBRAHIME WE’ ALA ALI IBRAHIM 
  INNEKE HAMIDUN MEXHID
  ALL-LLAHUME BARIK’ALA MUHAMMEDIN WE‘ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE’ALA IBRAHIME WE ‘ALA ALI IBRAHIM
  INNEKE HAMIDUN MEXHID
 
  Pas Salavateve lexojmë lutjen:

  ALL-LLAHUME RABBENA ATINA FID DUNJA HASENETEN 
  WE FIL-AHIRETI HASENETEN WE KINA ‘ADHABEN NAR
  RABBENA GFIRLI WE LI WALIDEJJE WE LIL-MU’MININE
  JEWME JEKUMUL HISAB

  Namazi përfundon me Selam: duke kthyer kokën në të djathtë thojmë:

  ES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULL-LLAH dhe në të majtë  
  ES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULL-LLAH